Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Schmith24 [zwany dalej: „Sklep"] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci „Internet", na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej: „Regulamin"] oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Właścicielem Sklepu jest: Schmith Polska S.A. z siedzibą w Kulicach, przy ul. Szkolna 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500233, NIP: 5932596525, adres email: kontakt@schmith24.pl, numer kontaktowy: 887 070 305 .

3. Klient – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Sklep nie prowadzi sprzedaży do osób detalicznych zwanych Konsumentami.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Sklep może prowadzić działania promocyjne dotyczące towarów dostępnych w ofercie Sklepu. Zakupy, w związku z prowadzonymi przez Sklep działaniami promocyjnymi, dokonywane są zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków prowadzenia działań promocyjnych. Podczas prowadzenia działań promocyjnych ilość towarów dostępnych w ofercie Sklepu może być ograniczona .

7. Ceny podane w Sklepie są cenami netto i brutto (zawierającymi podatek VAT).

8. Ceny podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy może wystąpić i jest oddzielnie pokazywany.

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

10. Informacje odnośnie gwarancji na towary znajdują się na stronie Sklepu pod adresem: https://schmith24.pl/gwarancje/.

11. Sklep prowadzi program lojalnościowy, który może premiować stałych Klientów (takich, którzy mają utworzone konto w sklepie - zarejestrowały się) okazjonalnymi bądź stałymi ofertami, zniżkami i specjalnymi cenami.

12. Sklep porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź listownie, ewentualnie, w razie potrzeby, kontakt z Klientami odbywa się za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji.


§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia traktowane jest jako złożenie oferty kupna.

2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

3. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonej oferty kupna jest podanie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu transakcyjnym, w szczególności imienia i nazwiska (nazwy) Klienta, adresu, adresu do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres Klienta), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, umożliwiających weryfikację Klienta oraz kontakt przy realizacji zamówienia.

4. Wybór funkcji „ZAMAWIAM I PŁACĘ" jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz koszów dostawy. Po wybraniu tej funkcji zamówienie może nie zostać połączone z innym zamówieniem lub zmienione, pod względem jego zawartości.

5. Wszystkie złożone oferty kupna Sklep musi potwierdzić przyjęciem do realizacji zamówienia poprzez e-mail wysłany do Klienta lub telefonicznie. Sklep ma prawo ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dodawanym do koszyka w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz promocje, jakim podlega.

7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z ust. 5, dochodzi do zawarcia umowy.

8. Zgodnie z ust. 7 złożona oferta kupna może nie zostać zrealizowana. Sklep każdorazowo informuje Klienta o przyjęciu zmówienia do realizacji.


§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) kartą płatniczą lub kredytową - operatorem kart płatniczych jest Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.) przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164,

d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, znajdującym się na stronie https://schmith24.pl/dostawa/.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm przewozowych w terminie do 5 dni roboczych licząc:

a) od dnia następnego od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep w trybie określonym w § 2 ust. 5 Regulaminu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem,

b) od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem,

Sklep określa termin wysyłki towaru po przyjęciu zamówienia do realizacji,

2. Przed odbiorem towaru od dostawcy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę, w której znajduje się towar,

3. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzeniu przesyłki.


§5

Reklamacje

1. Sklep dostarcza/wydaje Klientowi towary niewadliwe.

2. W przypadku otrzymania towaru wadliwego Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sklep. Zgłoszenia wady należy dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie schmithpolska.pl/reklamacjeb2b. W celu kontaktu w sprawie istniejącego zgłoszenia, należy wysłać wiadomość na adres reklamacje@schmithpolska.pl.

3. Podstawowy czas zgłoszenia reklamacji to 5-roboczych dni od momentu dostarczenia przesyłki (odnośnie reklamacji jakościowych obowiązuje termin wymiar czasowy podany w dokumentacji karcie dotyczącej danego produktu).

4. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: numer faktury, numer indeksu, nazwę towaru, ilość, powód uszkodzenia/rodzaj uszkodzenia lub braku, dane kontaktowe w tym nr telefonu

5. Klient zgłaszając wadę zobowiązany jest odesłać wadliwy towar do magazynu Sklepu.

6. Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Sklep nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

7. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru.

8. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

9. Sklep ustosunkuje się do żądania usunięcia wady zgłoszonego przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania, z tym zastrzeżeniem, iż bieg 14 dniowego terminu ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia przez Konsumenta Sklepowi wadliwego towaru.

10. W przypadku uwzględnienia zgłoszonego przez Klienta żądania usunięcia wady, koszty związane z wymianą bądź naprawą towaru ponosi Sklep.

11. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.


§6

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

4. W każdej chwili Klient może zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w link o rezygnacji który jest dołączony do każdego newslettera.


§7

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu, tj. w dniu 1 września 2015 r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian Regulaminu stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.