Regulamin

ZAKRES OGÓLNY OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania między Sprzedawcą (SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA), a Klientem umów za pośrednictwem sklepu internetowego SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA dostępnego pod adresem sieciowym www.schmith24.pl.

SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA dokłada starań, aby sprzedaż i działalność sklepu internetowego była zgodna z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z RODO, z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2024 roku.

Zmiany Regulaminu następują w drodze publikacji na stronie: www.schmith24.pl

DEFINICJE

Klient / Usługobiorca - zarejestrowana w sklepie internetowym (posiadająca konto):

 • Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz zaakceptowała regulamin obowiązujący w sklepie internetowym www.schmith24.pl (dla osób w wieku od 16 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego) w tym konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub
 • Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać́ zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, zarejestrowała się w Sklepie.

Sklep Internetowy lub Sklep lub Serwis - serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.schmith24.pl, za pośrednictwem którego to serwisu Klient może zakupić́ produkty z oferty Sprzedawcy.

Produkt / produkty / towar / towary:

 • Rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Produkty oferowane przez sklep internetowy www.schmith24.pl pochodzą̨ bezpośrednio od Producentów (lub ich umocowanych dystrybutorów) i są̨ produktami oryginalnymi.

Sprzedawca (lub Sprzedający) / Usługodawca - SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą ul. Szkolna 3, Kulice, 83-130 Pelplin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000500233, NIP 5932596525, kapitał zakładowy 150 000zł konta mail: kontakt@schmith24.pl, telefon: +48 887 070 305.

Dzień́ roboczy - Dzień od „poniedziałku” do „piątku”, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. od wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.), o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub przepisów prawa terminy liczone są w dniach roboczych.

Cennik - Spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się̨ w ofercie Sprzedawcy, dopuszcza się funkcjonowanie różnych cenników dla poszczególnych grup asortymentowych i/lub grup Klientów.

VAT - Podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Formularz zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą̨ której Klient może dokonać́ zakupu Produktów.

Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Konto - Przestrzeń (dyskowa) w Sklepie wraz z logicznymi narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu (dokonywanie zakupów) przez Klienta w sposób określony w Regulaminie.

Koszyk - Lista Towarów, co do których Klient złożył lub złoży Zamówienie.

Login - Nazwa Klienta w Sklepie służąca logowaniu do Konta.

Hasło - Ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta.

Polityka cookies - Stanowiący część Regulaminu i dołączony do niego dokument opisujący zasady wykorzystania plików cookie w ramach Sklepu.

Polityka prywatności - Stanowiący część Regulaminu i dołączony do niego dokument opisujący zasady zachowania prywatności oraz wykorzystania danych osobowych w ramach Sklepu.

Polityka i zasady świadczenia usług elektronicznych - Stanowiący część Regulaminu i dołączony do niego dokument opisujący zasady korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Sklepu.

Zgody - Oświadczenia woli złożone przez Klienta w ramach rejestracji Konta lub po jej dokonaniu w tym za pośrednictwem usług przypisanych do Konta lub związanych z funkcjonalnością sklepu.

Producent - Podmiot który jest producentem towarów umieszczonych w ofercie handlowej Sprzedawcy. W wypadku uruchomienie procedury na tle rękojmi (lub jeśli została udzielona gwarancji) Sprzedawca w celu rozpatrzenia takiego zgłoszenia może przekazać (udostępnić) dane Klienta oraz samo zgłoszenie do Producenta. Producentem asortymentu marki Schmith jest: Schmith Polska S.A. ul. Szkolna 3, 83–130 Pelplin, Kulice  NIP: 5932596525

Termin realizacji zamówienia - Deklarowany termin przygotowania zamówienia i jego nadania do Klienta.

ZASADY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów / towarów / pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość́ oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.schmith24.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.schmith24.pl. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego całościowa akceptacja. Rejestrując się w sklepie lub składając zamówienie Klient akceptuje treść́ regulaminu. Regulamin wraz z załącznikami jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią̨ oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży w Sklepie www.schmith24.pl są produkty wystawione i dostępne magazynowo w chwili składania zamówień́ na stronie www.schmith24.pl za pomocą̨ sieci Internet. W zakresie składania zamówień na produkty z dostępnością w przyszłości warunki takiego zamówienia i chwila jego finalizacji oraz zawarcia umowy kupna zostaną każdorazowo określone odrębnie. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad / zgodnych z umową/.

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego www.schmith24.pl:

 • dostęp do sieci Internetowej
 • poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:
 • Firefox – w trzech ostatnich wersjach lub 
 • Chrome – w trzech ostatnich wersjach lub 
 • MS EDGE - w trzech ostatnich wersjach lub
 • Opera – w trzech ostatnich wersjach lub
 • Safari – w trzech ostatnich wersjach dla systemu Mac.

Zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danych systemów operacyjnych. W zakresie pozostałym dotyczącym wymagań technicznych szczegóły wymagań i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera się w oddzielnym regulaminie polityce świadczonych usług droga elektroniczną. 

ZAKŁADANIE KONTA / AKTUALIZACJA / LIKWIDACJA KONTA / STATUS KLIENTA

Zakładanie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie danych w jednym formularzu i jego sekcjach tj.:

 • sekcja 1. Podanie danych klienta do wysyłki: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj.
 • sekcja 2. Dane do faktury: nazwa firmy, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj, nr NIP firmy.

Przy zakładaniu konta obowiązuje zasada podawania danych prawdziwych i weryfikowalnych. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na zweryfikowanie podanych danych przez Sprzedawcę. Przy zakładaniu konta wymaga się akceptacji załączonej treści regulaminów z linkami do dokumentów. Klikając 'Załóż konto' lub ‘Zarejestruj’ wyraża się zgodę na warunki w/w regulaminów polityk i zasad w nich zawartych. Konto wymaga dla swej aktywności weryfikacji w drodze e-mail i akceptacji warunków Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania aktywacji nowo założonego konta lub jego zawieszania w każdym czasie w razie wątpliwości co do działań Klienta, jego danych lub w braku kontaktu z Klientem. Sprzedający ma prawo w każdym czasie zażądać z wykorzystaniem pozyskanych od Klienta podanych w formularzu rejestracji danych kontaktowych dodatkowych dokumentów ich kopii lub odpisów potwierdzających prawdziwość danych przekazanych w formularzu rejestracji a w tym w szczególności w celu weryfikacji na zgodność z danymi rejestracyjnymi / podatkowymi lub księgowymi. Klient ma prawo dokonać samodzielnie aktualizacji danych w Sklepie za pośrednictwem udostępnionego w ramach Konta formularza. Klient może samodzielnie dokonać likwidacji konta w Sklepie. Likwidacja konta odbywa się w tym trybie przez przycisk „Usuń” na profilu Klienta po zalogowaniu w Sklepie oraz mailowego potwierdzenia woli likwidacji konta danego Klienta w Sklepie. Dane o takim Kliencie będą przechowywane w bazie Sklepu do chwili zakończenia procedury likwidacji konta względnie przez czas niezbędny dla rozliczeń, nie krócej niż okres gwarancji chyba że retencja takich danych wynika z obowiązków prawnych lub jest podyktowana dochodzeniem roszczeń przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą klauzulą informacyjną RODO. Usunięcie konta Klienta nie jest równoznaczne z usunięciem danych w ramach odrębnie udzielonych zgód marketingowych (np. w ramach „newslettera”). Klient może samodzielnie wycofać udzielone dodatkowo zgody w tym marketingowe poprzez wysyłkę stosownego żądania na adres kontakt@schmith24.pl lub podany w korespondencji albo innych materiałach (np. w ramach „newsletteru”) a Sprzedawca wycofa stosowne zgody niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Status Klienta jest zależny od spełnienia wymagań określonych regulaminem oraz weryfikacji danych podanych podczas rejestracji w Sklepie lub aktualizacji takich danych.

CENY / FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać́ następujące formy płatności za zakupione towary: 

a) przed wydaniem towaru w formie:

 • e-płatności autoryzowanej za pośrednictwem Przelewy24
 • przelew bankowy tradycyjny: 79109025900000000134640783 (SANTANDER BANK POLSKA S.A.) - przed opłaceniem zamówienia przelewem tradycyjnym prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 887 070 305 lub kontakt@schmith24.pl

b) w momencie odbioru towaru:

 • w przypadku przyznania takiej opcji przez Sprzedającego za pobraniem (gotówką̨), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c) zapłaty odroczonej:

 • tzw. przelew odroczony (tylko dla zweryfikowanych firm lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) – spełniającym warunki sklepom oraz firmom, z którymi współpracujemy na podstawie umów ramowych oferujemy indywidualne warunki handlowe oraz możliwość przelewów odroczonych. Sklep www.schmith24.pl potwierdzi możliwość przelewu odroczonego po pozytywnej weryfikacji statusu takiego Klienta. W wypadku przelewu odroczonego Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustanowienia limitów handlowych, żądania zabezpieczeń płatności lub odrzucenia wniosku o taki model płatności. Wraz z wnioskiem może być konieczne dostarczenie dodatkowych danych lub dokumentów na co Klient wyraża zgodę.

W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.

Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto tj. zawierają̨ VAT.  Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.schmith24.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, które są płatne osobno. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Operatorem kart płatniczych jest podmiot wskazany w niniejszym regulaminie.

ZAMÓWIENIA / RABATY / KODY RABATOWE / PROMOCJE CENOWE I INFORMOWANIE O DOTYCHCZASOWYCH CENACH

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać́ poprzez wypełnienie formularza zamówienia / skorzystanie z Koszyka dostępnego po zalogowaniu i znajdującego się na stronie sklepu internetowego. 

2. Przed potwierdzeniem Zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę̨ wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu. 

3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię̨, nazwisko, adres email, adres płatnika, adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

4. W trakcie składania zamówienia, do momentu zatwierdzenia opcji / naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość́ samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do Koszyka. 

5. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu złożenia zamówienia. 

6. Klient w ramach współpracy ze Sklepem może uzyskać rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach: 

a) w ramach akcji promocyjnych,

b) w ramach indywidualnych ustaleń́, 

c) w ramach konkursów organizowanych przez Sprzedawcę lub wskazane w regulaminie promocji podmioty współpracujące, 

7. Rabat może być przyznany przez Sprzedawcę systemowo, indywidualnie lub oparty o kody rabatowe (promocyjne). Ważność rabatów: rabaty są ważne (kody rabatowe mogą̨ być́ użyte) tylko w terminie określonym w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie i mogą̨ podlegać́ dodatkowym warunkom lub warunkom określonym przy ustaleniach indywidualnych. Rabaty / Kody rabatowe mogą̨ być́ powiązane z minimalną wartością̨ zakupu lub z innym warunkiem. Rabat lub użycie kodu rabatowego może być wyłączone także wobec pojedynczych produktów lub grup produktowych, co określone zostanie w odpowiednim komunikacie / regulaminie danej akcji promocyjnej.

Aby skorzystać́ z przyznanego kodu rabatowego należy wpisać́ dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia. Do każdego zamówienia można użyć́ wyłącznie jednego kodu, który należy wprowadzić́, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie. 

8. Rabat naliczany jest od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Produktów i o ile w regulaminie danej akcji promocyjnej nie wskazano wyraźnie nie łączy się z promocjami, wyprzedażami, innymi kodami rabatowymi, rabatami uzyskanymi na podstawie jakichkolwiek umów, które mogą̨ obowiązywać́ w Sklepie Internetowym, chyba że co innego przewidziano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie. 

9. Rabaty / kody rabatowe (promocyjne) proste / jednorazowe / okolicznościowe nie łączą się z innymi promocjami (w tym z rabatami ilościowymi, towarami gratisowymi, rabatami wynikającymi z posiadania karty stałego klienta, rabatami wynikającymi z przynależności do wybranej grupy rabatowej, bonami rabatowymi itp.). Ze względu na dużą ilość promocji stosowanych jednocześnie w naszym sklepie, jednostkowa i ostateczna cena Produktu wyliczona jest w koszyku sklepu internetowego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed dokonaniem zakupu skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta. Jesteśmy dla Ciebie!

10. W wypadku promocji cenowej / rabatowej/ Sprzedawca informuje Klienta o cenie promocyjnej oraz o cenie poprzedniej poprzez podanie do wiadomości najniższej ceny danego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji lub gdy towar objęty promocja był w ofercie krócej niż 30 dni za ten okres. Zasada ta ma zastosowanie do oświadczeń promocyjnych sprzedawcy, zgodnie z którymi obniżył on cenę za towar bądź towary.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy www.schmith24.pl umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych magazynowo w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

b) uzyskania informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.schmith24.pl kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.schmith24.pl.

4. Zamówienia są potwierdzane a Klient jest informowany o ich statusie mailowo.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ / DOSTAWY / DOKUMENTY ZAKUPU/ UTRWALENIE WARUNKÓW UMOWY

1. Dostawy zamówionych produktów realizowane są na terenie Polski w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem wskazanej w zamówieniu firmy kurierskiej lub innego operatora. 

2. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Wysyłka poza terytorium RP wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w drodze odrębnych ustaleń, a koszt dostawy jest kalkulowany indywidualnie. 

3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia to 48 godzin, dla zamówień złożonych od poniedziałku do piątku do godziny 12:00, pod warunkiem, że wybrana zostanie forma płatności przy odbiorze. Przy wybraniu opcji „Przedpłata na konto” realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.

4. Podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć́ 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia, i po otrzymaniu przez Sprzedawcę̨ płatności przedpłaconej: dokonanej przelewem lub poprzez płatność́ elektroniczną. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia.

Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę̨ na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. 

5. W przypadku awarii lub na życzenie Klienta, wskazane przy składaniu Zamówienia do zamówionego produktu zostanie dołączony paragon fiskalny lub faktura VAT w formie papierowej. 

6. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient. Cennik i formy przesyłek znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionych produktów.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia (obejmującego specyfikację Zamówienia). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu. Dowód zakupu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej (w przesyłce zawierającej Produkt).

REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego Konsumentem za sprzedany produkt są określone w przepisach prawa:

2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu wobec Klienta nie będącego Konsumentem (będącego przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) pod warunkiem iż produkt jest objęty gwarancją na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Zakres włączeń gwarancyjnych oraz ograniczeń odpowiedzialności ewentualnego gwaranta zawiera się / publikuje zgodnie z Regulaminem.

Rękojmia w relacjach z Klientem niebędącym Konsumentem (tj. przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) podlega wyłączeniu.

ADRES DLA ZWROTÓW REKLAMACJI

Wszystkie zwroty i reklamacje proszę przesyłać na adres: SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk. Magazyn nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

A. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

W razie stwierdzenia wady Produktu Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawca usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość

Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawca do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawca, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawca na adres: Biuro SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk , z dopiskiem „Reklamacja” lub wydać Produkt upoważnionej przez Sprzedawca osobie w Sklepie Stacjonarnym. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawca sposobów bez kosztowego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawca mogą znajdować się w Sklepie Internetowym w odpowiedniej zakładce dotyczącej reklamacji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

B. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ

1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).

2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, Sprzedawca może:

a. wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub

b. naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej Klient udostępnia Sprzedawca Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sprzedawca o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. Sprzedawca zapewnia odbiór Produktu na własny koszt, w tym celu Sprzedawca umożliwia odbiór reklamowanego Produktu przez upoważnione przez Sprzedawca osoby w Sklepach Stacjonarnych lub umożliwia w inny sposób odbiór Produktu od Klienta na koszt Sprzedawca. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawca sposobów bez kosztowego odebrania

Produktu przez Sprzedawca mogą znajdować się w Sklepie Internetowym w odpowiedniej zakładce dotyczącej reklamacji. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje

4. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;

b. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.3 powyżej;

c. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

d. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;

e. z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Sprzedawca Produkt na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

7. Sprzedawca zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.

8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

GWARANCJA

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować́ bezpośrednio do Gwaranta.

Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń́ gwarancyjnych do postępowania gwarancyjnego oraz wyłączenia z zakresu gwarancji opisany jest w niniejszym Regulaminie lub zawarte w opisie produktu / towaru na stronach Sklepu (gdzie tak ujęte ograniczenia czy wyłączenia z zakresu gwarancji mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, alternatywnie w karcie gwarancyjnej (jeśli jest dołączona).

O ile nic innego nie wynika z dokumentacji wskazanej w pkt 4 powyżej podstawowy okres gwarancji wynosi: 3 miesiące. W wypadku produktów posiadających termin przydatności okres gwarancji nie jest dłuższy niż ten termin a warunkiem utrzymania gwarancji jest zachowanie wymagań dotyczących przechowywania i / lub transportu. Gwarancja / rękojmia obejmuje zgodność z deklarowanym przez producenta składem i zdatność w okresie terminu określonego przez Producenta.

Gwarancja / rękojmia może być ograniczona zgodnie z przepisami i w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w tym m.in. ze względu na cechy produktu lub towaru. Informacje takie umieszcza się w treści dokumentacji wskazanej w powyżej.

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta i / lub Sprzedawcy ponad warunki określone odpowiednio przepisami o rękojmi lub niezgodności z umową (dla Konsumentów) lub wynikające z zakresu udzielonej gwarancji (dla Klientów - podmiotów nie będących Konsumentami) w tym w szczególności ( lecz bez ograniczenia do) wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody takie jak: szkody na osobie, utracone korzyści, szkody pośrednie, szkody majątkowe, szkody następcze, szkody na dobrach osobistych itp.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE / WYŁĄCZENIA Z RĘKOJMI

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne lub kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wad czy niezgodności z umową a także z tytułu udzielonej gwarancji dla towarów / produktów wyprodukowanych lub wprowadzonych do oferty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

Zgłoszenie wady / niezgodności powinno nastąpić́ w formie pisemnej bądź́ elektronicznej, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Równocześnie udostępnia się formularz pdf - wzór pisma zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji.

W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia wady bez użycia formularza, o którym mowa powyżej, powinno ono zawierać́ niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności: Dane kontaktowe klienta: imię i nazwisko, adres odbioru/dostawy produktu, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy. Dane reklamowanego produktu: Producent, Model ew. indeks produktu, Numer seryjny, Zgodne z dokumentem zakupu dane określające datę, miejsce i wartość́ dokonanego zakupu, Rodzaj i datę stwierdzonej usterki, Data wydania towaru, Czytelny podpis.

Do zgłoszenia należy dołączyć́ kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz jeśli była dostarczona kopię wypełnionej kartę̨ gwarancyjną.

Zgłoszenie gwarancyjne może zostać́ dostarczone do Sprzedawcy.: pisemnie – przesyłką rejestrowaną - na adres: Biuro SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk w koniecznie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie gwarancyjne” lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@schmithpolska.pl

Dla zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne, w wypadku Klientów będących Konsumentami Produkty wadliwe lub obarczone niezgodnością są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w celu poinformowania o warunkach i planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.

Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę̨ ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Wysyłany produkt powinien zostać́ zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport. tj. w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu. Uwaga do produktu należy dołączyć oryginalne opakowanie oraz komplet dokumentów i wyposażenia dodatkowego jeśli było dołączone.

Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Towar w razie uwzględnienia reklamacji zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie.

W przypadku nieodebrania przez Klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również̇ produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej), Sprzedawca wezwie Klienta na adres e-mail, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 5 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE RĘKOJMIA / NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ 

Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności z umową / rękojmi / Produktów zakupionych w sklepie internetowym wyłącznie od Klientów będących Konsumentami .

Zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym od Klientów nie będących Konsumentami (tj. w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta) przyjmowane są w trybie gwarancyjnym (o ile gwarancja taka została udzielona zgodnie z niniejszym regulaminem).

Przy ustalaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się̨ rodzaj towaru i cel jego nabycia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić́ w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z procedurą i zasadami opisanymi poniżej. Możliwe jest też posłużenie się formularzem pdf - wzorem zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać́ niezbędne dane umożliwiają rozpatrzenie reklamacji, w szczególności: Dane kontaktowe Klienta: imię̨ i nazwisko, adres odbioru/dostawy urządzenia, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy, Dane reklamowanego produktu: Producent, Model, ew. indeks produktu, Numer seryjny, zgodne z dowodem zakupu dane określające datę̨ wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość́ dokonanego zakupu., Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki., Roszczenie Klienta.

Do realizacji roszczeń́ z tytułu rękojmi lub niezgodności potrzebne jest udokumentowanie zakupu towaru w naszym sklepie w trybie Konsumenckim (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu). Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności może zostać́ dostarczone do: pocztą – przesyłka rejestrowana - do wskazanej siedziby Sprzedawcy na adres: Biuro SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk) z dopiskiem „Reklamacja Rękojmia / Niezgodność”, lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@schmithpolska.pl

Produkty, dla zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.

Klient po otrzymaniu informacji od serwisu Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę̨ ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu. Reklamowany produkt powinien zostać́ zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedawcy. Zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu jest jednym z koniecznych warunków.

Rozpatrzenie zasadności reklamacji z tytułu rękojmi następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego z tytułu rękojmi produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji z tytułu z tytułu rękojmi lub niezgodności w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub piśmie reklamacyjnym.

W wypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Dla przypadków zasadnego roszczenia wymiany lub naprawy produktu, produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.

W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy lub wymiany od kuriera lub osobiście (dotyczy to również̇ produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w wyżej wskazanym terminie Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMÓW

1. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem i jako Konsument dokonał nabycia towaru w Sklepie SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA może skorzystać́ z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, na rzecz której Klient dokonał zakupu, tj. osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (zaleca się skorzystanie z przesyłki rejestrowanej). Oświadczenie można złożyć́ również̇ wypełniając wskazany formularz pdf.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́, o którym mowa powyżej zgodnie z przepisami prawa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia są̨ napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie ma nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż̇ te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, je opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą konsum przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Klient ma obowiązek dokonać́ zwrotu nieużywanego i kompletnego towaru niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Klient poinformował Sprzedawcę̨ o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego

8. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

10. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

11. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę. 

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

ZWROT NALEŻNOŚCI ZASADY OGÓLNE

Sprzedawca (w przypadku produktów zamówionych na schmith24.pl) dokona zwrotu uiszczonych przez Klienta należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę opłaconego z góry przed jego realizacją („niedostępność”);
 • odstąpienia od umowy przez Klienta;
 • odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę;
 • uznania reklamacji przez Sprzedawcę lub Producenta i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
 • uznania gwarancji odpowiednio przez Sprzedawcę lub Producenta i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na schmith24.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na schmith24.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. W przypadku płatności za pobraniem zwrot następuje na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego przesłany do BOK na adres: kontakt@schmith24.pl ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR (ADR)

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

c. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

INFORMACJA O OPERATORZE KART PŁATNICZYCH

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.