Polityka prywatności i zarządzanie zgodami

POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH

Uwzględniając fakt iż w ramach naszej współpracy wykorzystuje się dane osobowe SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w , ul. Szkolna 3, Kulice, 83-130 Pelplin niniejszym informuję Państwa o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną danych osobowych:
● Administratorem Państwa danych osobowych jest SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w , ul. Szkolna 3,
Kulice, 83-130 Pelplin zwana dalej z nazwy lub jako „Administrator".
● Dane osobowe będą przetwarzane przez SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w szczególności na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub 1
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze. Zakres danych: dane niezbędne do zawarcia umowy / realizacji zamówienia/.
● Dane osobowe będą przetwarzane przez SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: marketingu produktów
lub usług własnych (tj SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA), organizowania i przeprowadzania konkursów oraz
innych akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości świadczonych
usług i dostarczonych towarów, co oznacza iż SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA nie będzie tych danych
udostępniał inaczej jak na potrzeby realizacji umowy / Państwa zamówienia/.
● Dane osobowe będą też przetwarzane przez SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA na podstawie odrębnej zgody tj. 2
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przekazywania klientowi informacji o zmianach Umowy, w tym np.
Regulaminu / Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia
na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).
● Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy /realizacji zamówienia/ oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres prowadzonej współpracy lub obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) zgodnie z przepisami
prawa.
● Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych SCHMITH POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez
osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane w celu
w jakim zgodę wyrażono do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez
Administratora danych dla celów marketingu Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres
obowiązywania umowy.
● Dane nie będą profilowane automatycznie, Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego)
● Równocześnie informujemy iż mając na uwadze wykonanie umowy / realizację Państwa zamówień/ dane mogą być
przekazane do następujących kategorii: podmioty współpracujące przy wykonaniu wiążącej nas umowy / realizacji
zamówienia/ w tym lecz nie wyłącznie firmy świadczące usługi logistyczne, usługi badań jakości, usługi audytorskie.
Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa: (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli
prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2)
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo
żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5)
prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania
ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu, (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce
zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt
bezpośrednio z pracownikiem SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, lub poprzez e-mail: iod@schmithpolska.pl lub poprzez
kontakt pocztą tradycyjną z SCHMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA na adres ul. Szkolna 3, Kulice, 83-130 Pelplin.